fbpx
Aktualności

Komunikat ws. Walnego Zebrania PSPD 23.03.2024 r.

Na podstawie §25 ust. 8 Statutu PSPD z dnia 19 marca 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę nr 24/01/2024 o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 23 marca 2024 r. (sobota) we Wrocławiu, a także o podziale 50 mandatów dla delegatów na WZS pomiędzy Oddziały Terenowe w zależności od ich aktualnej liczby członków. Informacja o liczbie mandatów przypadających poszczególnym OT została rozesłana ich Zarządom, które zostały zobowiązane do przeprowadzenia Walnych Zebrań we wszystkich OT i wyłonienia swoich delegatów na WZS we Wrocławiu do dnia 18 lutego br.

Prawo wyboru na delegata na WZS mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Zachęcamy zainteresowanych kolegów i koleżanki do skorzystania z tej możliwości. Delegaci dysponują czynnym i biernym prawem wyborczym w czasie WZS, mają zapewniony bezpłatny obiad w dniu zebrania oraz nocleg z 23 na 24.03, a także zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu. Rejestracja wyłonionych delegatów na wydarzenie rozpocznie się w II połowie lutego br. Ponadto w charakterze obserwatora (tj. bez czynnego prawa wyborczego, a także bez pokrycia kosztów noclegu, posiłku i ryczałtu) w Walnym Zebraniu ma prawo wziąć udział każdy członek Stowarzyszenia. Po zakończeniu wyborów delegatów w OT uruchomiony zostanie formularz rejestracyjny dla delegatów, obserwatorów i ewentualnych osób towarzyszących.

WZS jest najwyższą władzą Stowarzyszenia – do jego kompetencji należy m.in. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i finansów PSPD, wybory władz na trzyletnie kadencje, udzielanie im absolutorium, a także dokonywanie zmian w statucie. Tegoroczne WZS ma charakter wyborczy. Głosami delegatów zostaną na nim wybrane Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński – na kadencję 2024-2027. Osoby, które są zainteresowane kandydowaniem, chcą się dowiedzieć więcej o zadaniach i sposobie pracy organów stowarzyszenia, a także podzielić się informacją o swoich umiejętnościach i doświadczeniu, które mogą się w kolejnych latach przydać w zarządzaniu stowarzyszeniem, zapraszamy do kontaktu: zarzad@pspd.org.pl, kr@pspd.org.pl lub sk@pspd.org.pl

UWAGA: Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu PSPD proponowany porządek obrad, a także adres ich miejsca i godzina rozpoczęcia zostaną podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Dodaj komentarz